huperarm-moderne-arm-opetus

Juba paar aastakümmet on tuure kogumas ja aina populaarsust kogumas kõrvadele meeldiv kuulata – “teraapia teoloogia”.  Sajandeid on kristlik kogudus maadelnud Jumala seaduse (Jumala käsud) vastaste ideoloogiate ja valeõpetustega. Aga see on midagi uut, kuna selle kavala õpetuse järgi, me saame olla ja elada seaduse (Jumala käskude) vastu ning elada, kuidas me tahame, kuna me oleme armu all ning Jeesus maksis automaatselt ka kõik meie tulevased patud!

Tegemist on uut laadi ja väga peene eksitusega. See tõmbab kaasa pea kõiki noori kristlasi, kes ei ole juurdunud Jumala Sõnasse. See heidutab eriti aga neid, kes ei ole osa saanud ärkamisvaimus läbi meeleparanduse Jumala päästvast väest. Jumala Sõna tuli läheb ees ja Tema AU pilv järgneb sellele. Ligi 20 aastase teenimistöö jooksul olen esmakordselt silmitsi salakavala eksitusega, isegi mitmed jumalariigi töötegijad on küsinud aga mis selles siis vale on? See ju esmapilgul tundub justkui õige õpetus, kuna nagu polegi midagi läbi katsuda ja lisada, kuid … Piibel räägib meile õigest fookusest, õpetusest, mis on harmoonias Piibli tervikuga ning püsib keskteel! Hüperarmu õpetus aga seda ei ole, on kümmekond äratuntavat ja alarmeerivat tunnust (loe altpoolt), mis peaks meid tegema väga ettevaatlikuks! Mis ei ole vastuolus ühegi Piibli osaga aga eriti Jeesuse sõnadega. Just viimast kuuleb aina vähem selle õpetuse või liikumisega nakatanud ringkondadest.

Ro.3,31 Kas me siis teeme käsu tühjaks usu läbi? Mitte sugugi, vaid me kinnitame käsku!
Ro.7,7 Mis me siis ütleme? Ons käsk patt? Mitte sugugi! Ent pattu ma ei oleks tundnud muidu kui käsu kaudu; Ro.4,15 … kus ei ole käsku, seal ei ole ka üleastumist.
Ga.3,24 Nõnda on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust.

Ilma Jumala püha käsuta EI OLE PATU TUNDMIST! Käsk suunab ja viib meid Kristuse ristini, siis on meil ka risti vaja.

Piibellik arm ja käsk ei ole omavahel vastuolus, vähemalt siis kui Uue Lepingu võtmes me vaatame Vana Lepingut. Käsk ei ole kuhugi kadunud, Jeesus ei tulnud tühistama käsku vaid tõi veel kõrgema standardi: usu läbi uussünni väes irdumine kõigest madalast ning uus elu Vaimus. Kui see on protsess ning nõuab meiepoolset pingutust, viimaseid julgustusi ja kinnitamisi on TÄIS kõik kirjad kogudustele: et me hoiaks lõpuni kindla oma usulootuse, et me võitleks lõpuni!

Moodsa armuõpetuse – hüperarmu liikumise äratuntavamad tunnused:

1. Moodsa armuõpetuse pastorid ja jutlustajad ei räägi patu vastu. Sõna „patt“ esineb neis kogudustes aina vähem. See esineb pigem kontekstis, Kristus andestas patud. Harvem kuuleb seisukoha võtmist patu vastu, seda juhtub selles liikumises tihedamini, kui nad mõistavad hukka käsumeelseid varisere ja evangeeliumi teenistujaid, kes kuulutavad patu vastu.

2. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid joonduvad ajastu vaimu järele ja väldivad avalikke konfliktseid olukordi – vastasseise! Nad ei astu kultuurilise ja ühiskonnas valuliste teemade vastu – avalikult. Ei-ei ja ja-ja paljastab neid, Jeesus ütles, mis on üle selle on muldne, kurjast vaimust!

3. Moodsa armuõpetuse jutlustajad ignoreerivad pea täielikult Vana Testamenti, kuna see ei kuulu enam kristlastele või see ei ole Jumala Sõna kristlastele, kuna me ei ole KÄSU all. Vana ja Uus testament on orgaaniliselt – harmoonias ning kokku pandud Püha Vaimu pitseriga, kes selle murrab satub eksitusse.

4. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid ja jutlustajad ei järgi Uue testamendi pühitsuse ja puhtuse nõuet jumalasulaste eludes.  Kuna Jumala arm on nii suur (kes meist on veatu) ning lõputu , siis kes oleme meie, et astume kohtumõistja rolli. Kord päästetud – igaveseks päästetud on selle õpetuse salakaval aganeda. See annab ka põhjuse vabandada ja sallida evangeeliumi teenistujate amoraalset eluviisi, mida on kuulda järjest enam ja enam.

5. Moodne armuõpetus ühendab ennast lahti konservatiivsest – klassiklaisest evangeeliumi kristluse suunast. See moodsa armu ja armastuse liberaalne liikumine mõistab hukka “vana kooli” kogudusi ja teenistujaid, sildistades neid kohtumõistjateks, variserideks, negativismi kuulutajateks ja Jumala armu tühjaks tegijateks. Nad toovad põhjenduseks, et Jumala on hüljad sellise kuulutustöö mudeli ning sel moel enam Jumal ei tööta – tegutse. Pealegi viimased ei sobi tänasesse kultuuri ja konteksti, see ei meelita inimesi usu juurde.

kask-arm-huperarm-opetus

6. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid, seenior pastorid jt. õpetavad KÜMNISE VASTU, kuna see on KÄSU ja VT mudel. Kuid me siiski leiame, et kümnis oli enne Moosest ja käsku. Kümnisest rääkis Jeesus. Mt.23,23 Seda tuleks teha, aga teist mitte jätta tegemata. Samuti on see otsene küminise jätkumise tõend He.7,8 Ja siin võtavad kümnist surelikud inimesed, aga seal see, kellest tunnistatakse, et ta elab.

7. Moodsa armuõpetuse arvamusliidrid, seenior pastorid jt. jutlustavad peamiselt positiivseid ja motiveerivaid sõnumeid. Moodsa armuõpetuse kantslites on kuulda peamiselt vaid: kuidas elada head elu, kuidas saavutada eesmärke, tervis, rikkus, heaolu, Jumala armastus, Jumala andestus jms. Nõustun jumalasulasena, et neid teemasid on vaja, kuid UT käseb meil olla targad Jumala majapidajad ning kuulutama tervikut Piibli sõnumit. On vale toita inimesi vaid mõnusate magustoitudega. Jumala tahe on tasakaalustatud toitumine! Evangeeliumi teenistujad peavad seda tegema, et vabaneda veresüüst Ap.20,26-27

8. Moodsa armuõpetuse liikumisest on aina rohkem kristlikus maailmas kuulda tunnistusi halvast viljast. Kõikjalt üle maailma on kuulda, et moodsas armuõpetuse koguduses ei ole patt enam probleem. Mitte et seda enam seal ei ole vaid see enam ei olegi patt, kui selline! Patust elu elavad kristlased vabandavad seda karistamatuse tundega: arm katab kõik, me ei käi enam käsu nööri järgi.

9. Moodne armuõpetus tühistab Jeesuse jüngri kutse tänsesse päeva, mis laienes nii apostlitele, algkogudusele, kui ka tulevastele põlvedele. Piiblis me näeme siiski vihjeid, et jüngriks olemise kutse on kuni lõpuni välja! Jeesus sõnades leiame Tema järgimist ka peale ülestõumist (koguduse ajastu, esimesed kristlased) Mt.10,38 Jh.13,36 Jh.12,26 Jh.10,27

10. Moodsat  armuõpetust praktiseerivates kogudustes on kadumas taevas-põrgu teema. Et inimene pääseks hukatusest – põrgust, see ei ole enam rõhk. Rõhk on sellel, et inime saaks parema elu juurde ning ikka taeva, hukatusest ei ole enam juttu. Moodne armuõpetus ei saali enda kõrval teemasid nagu: meeleparandus ja pühitsus (mis on kristliku elu üheks vundameniks, ilma selleta ei saagi Jumala juurde) 1.Te.4,3 He.12,14

11. Moodsas armuõpetuses on kadunud patutunnetuse mõiste. Inimesi tõmbab ja meelitab Jumala juurde vaid Jumala headus ja armastus. Nende loosungeid täidabki peamiselt armastus, arm ja headus. Jääb mulje, et need on AINUKESED Jumala omadused. Kuna nad hülgavad käsu, siis patutunnetust ei tekigi. Kuna Piibli järgi on käsk, mis annab märku patu suhtes Ro.3,20 “sest käsu kaudu tuleb patu tundmine.” Alles sellele järgneb Jumala headuse kutse, mis inimese meeleparanduse täielikuks teeb – toob Jumala juurde.

12. Moodne armuõpetus on universalismi tunnustega – kord ja igavesti päästetud. Samuti on selle liikumise kaugem eesmärk päris jahmatav – uskudes, et kõik inimesed lõpuks päästetakse, kuna armastub võidab kõik. Ameerikas on näha mitmetes liiumisest (mis on selle õpetusega nakatunud) märke, et vaikselt on hakatud välja ujuma arusaamu, et Jumalani on teid mitu. Viimases on ennast sisse rääkinud mitmed moodsa armu jutlustajad, kui neilt on küsitud suhtumisest islamisse (mis saab islamiusulistesse peale surma).

13. Moodne armuõpetus on liberalismi tunnustega  – see lahjendab pisihaaval Jumala Sõna ennast, eemaldades sealt lõpuks kõik, mis on kultuuriliselt solvav või mittesobituv tänasesse aega (näiteks mees on pere pea). Mitmed moodsa armu jutlustajad, on jäänud vastamisega jänni, kui neilt on küsitud EI ja JAH seisukohta probleemsete valdkonade suhtes (homoseksualismi jm.).

Moodne armuõpetus on ohtlik väljakutse lihtsale ja klassikalisele evangeelsele armuõpetusele, mida me leiame Jeesuse sõnadest ning Uue testamendi kirjadest!

2.Ko.7,1 “Et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastagem endid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täielikuks oma pühitsus Jumala kartuses.”

2.Jh.1,6 “Ja see on armastus, et me käime tema käskude järgi.”

Mõned usuvad, et see on salakavalalt pakendatud HUMANISM – inimesekeskne liberaalne õpetus. On Jumala prohveteid, kes väidavad, et Jumal on neile näidanud, et sellest liikumisest ja nähtusest on meile ette kuulutanud vend Juuda Ju.1,3-4

Meenub palju aastaid tagasi, kui veebis nägin paari jutlust ja jumalasulast. Millegipärast oli sees alarm ja punane tuli. Mitte, et mulle ei oleks meeldinud nende “nägu või tegu” vaid midagi hakkas jubedalt vastu. Püüdsin mõnda jutlust ja õpetusartiklit lugedes aru saada millest see tingitud on. Aastaid hiljem, kui õppisin selle anni väljundit ära tundma ja ilmutustele tõlgendusi saama, sain aru, et tegemist oli vaimude eristamise anni järjekordse avaldumisega. Sedapuhku olid need paar jutlustajat just hüperarmu tuntud levitajad, sellest sain alles hiljem teada! Vaim teab kõik asjad!

Olge hoitud Temas!


Piibellikku armu edasi uskudes

 

LISALUGEMIST:

The Salvation Equation: False-Grace | Hyper-Grace | Distorted-Grace

huper-arm-opetus